Политика за поверителност

         Лотос 98 ООД е и винаги е бил ангажиран със запазването на поверителността и защитата на сигурността на всички данни на Крайните потребители и на техните клиенти. 1. Данни за администратора Лотос 98 ООД, с ЕИК 121711918, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1421 ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, ул. УЛ.РЕЗНЬОВЕТЕ № 7, бл. 128, вх. В, ет. 2, София, България.

Лотос 98 ООД е Администратор на лични данни. Отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните или “GDPR” (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО).
Политиката ни за поверителност, която е изложена по-долу, обяснява каква информация и лични данни бихме могли да съберем от Вас. Как бихме могли да използваме или да споделяме всяка информация, която сме събрали или сте ни предоставили.

 

2. Лични данни

„Лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до Вас, или информация, която позволява пряко или косвено да бъдете идентифицирани. Когато използвате и ни предоставяте информация чрез нашите продукти, приемате и давате съгласието си за обработката на Вашата информация в съответствие с тази Декларация за поверителност, нашите Правила за Cookies, нашите Условия за ползване на уебсайта.
2.1 Когато използвате нашата форма за абонамент за бюлетин или друга наша услуга на уебсайта, ние обработваме личните данни за целта, за която Вие ни ги предоставяте, т.е. съобразно конкретната функция и Вашето искане. В наш легитимен интерес е да отговорим на Вашето искане. Задължителните полета, които ние сме заложили (например, във формата абонамент за бюлетин), са минималната информация, която сме преценили, че ни е нужна.

 

3. Цели на обработването

Лотос 98 ООД обработва лични данни само ако са необходими и само за посочените по-долу цели, а именно:
3.1 Данните могат да се обработват за целите на комуникиране, обработване и отговаряне на заявки и транзакции, за предоставянето на продукти и услуги. С получените лични данни и други данни разбираме по-добре нашите клиентите и посетители на уеб сайта ни и начина, по който те го използват и взаимодействат с него.
Лотос 98 ООД ще използва информацията и личните данни, за да подобри персонализираното клиентското изживяване, да приложи направен от Вас избор, да ви опознае по-добре, да поддържа и подобрява точността на информацията, които съхранява за Вас, за да подобрим качеството и надеждността продуктите, услуги и уеб сайта ни, да идентифицираме проблеми и ще предприемем мерки, включително с цел подобряване на точността на нашите записи.
Правното основание обикновено е чл. 6 (1) б) от GDPR, тъй като обработката е за изпълнение на договор, по който сте страна или за встъпване в пред договорни отношения по Ваша инициатива.
3.2 Обработка за целите на маркетинга.
Ако предоставите съгласие на Лотос 98 ООД, например чрез регистриране за наш бюлетин, Вашите лични данни (e-mail адрес) ще бъдат обработени, за да се свържем с Вас, за да ви предоставим най-новата информация за оферти, новини, продукти и услуги, които предоставяме. В допълнение, на основание предоставеното съгласие, ще се свържем с Вас, за да предоставим информация за нашите събития или партньорски събития, в които участваме и профил на събитието.
Имате право да се откажете по всяко време срещу обработка на лични данни за целите на директния маркетинг. Моля, имайте предвид, че в бъдеще можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, без да посочвате причини, като просто се свържете с нас чрез каналите за контакт, както и във всяко съобщение по електронна поща ще намерите линк за отписване.

 

4. Принципи за обработка на личните данни:

– Законосъобразност, справедливост и прозрачност на обработката на данни
– Ограничение на целите на съхранение
– Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни
– Точност и актуалност на данните
– Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
– Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

 

5. Получатели и категории получатели на Ваши лични данни:

Лотос 98 ООД не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор между Вас и Лотос 98 ООД, или ако не сте дали изрично съгласие за това.
Вашите лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с европейския Общ регламент за защита на данните („ОРЗД”) и приложимото местно законодателство за защита на данните.

 

6. Сигурност на данните

Лотос 98 ООД е предприела широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка.
Ваши лични данни (тези от тях, които е необходимо) са достъпни само за служители или подизпълнители, които имат нужда от достъп до тях, за да изпълняват своите задължения, произтичащи от отношенията ни с Вас.

 

7. Права на субектите на лични данни:

7.1 Право на информация – По всяко едно време можете да изисквате от нас информация за съхраняваните за Вас данни, произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.
7.2 Право на оттегляне на съгласие – Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.
7.3 Право на корекция – Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.
7.4 Право на изтриване и блокиране – Имате право на изтриване и блокиране на Вашите лични данни, които Лотос 98 ООД съхранява. Изтриването може да бъде извършено по всяко време като се свържете с нас. В общия случай Вашите данни се изтриват незабавно, най-късно 30 дни след упражняване на това право като субект на данните.
7.5 Право на преносимост на данните – Поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (познато по принцип като право на “преносимост на данните”).
7.6 Право на възражение – В случаи, в които може да сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие.
7.7 Разширени права по отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране – да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране.
7.8 Право на жалба – Имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

 

8. Компетентен надзорен орган

Компетентен надзорен орган е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет адрес www.cpdp.bg, тел. 02 915 3 518.
Запазваме си правото да променяме нашата Политика за лични данни периодично, като потребителите ще бъдат уведомявани за всяка промяна чрез съобщение на нашия уебсайт.